Městská knihovna Mohelnice 

S. K. Neumanna 1  |  tel.: 583 431 166  |  knihovna@knihovna-mohelnice.cz
Ukázat na mapě Mohelnice

Objednávky knih : knihovna.mohelnice@centrum.cz

MOHELNICKÁ ČTENÁŘSKÁ ŠIFRA

 

 

Jste zde: úvod > o knihovně > historie knihovny

Historie knihovny

Městská knihovna byla založena v září roku 1945, její historie je však mnohem delší.

Na počátku 20. století žilo v Mohelnici převážně německé obyvatelstvo, Češi tvořili národnostní menšinu (176 Čechů, 4014 Němců). V roce 1901 byl v Mohelnici založen odbor Národní jednoty, který sdružoval české obyvatelstvo a měl knihovnu pro své členy již v roce 1904. Po roce 1918 byl mezi zákony, přijatými v nové republice, i 1. knihovnický zákon. Zákon ukládal obcím povinnost zřídit knihovnu a stanovil i její finanční zabezpečení.

Obce s národnostními menšinami - a to se týkalo i české menšiny v Mohelnici - musely zřídit menšinové knihovny. Zákon umožňoval využít spolkové knihovny a tak se knihovna Národní jednoty stala veřejnou knihovnou pro české obyvatelstvo v Mohelnici.

Spolková knihovna Národní jednoty byla postupně umístěna v soukromém bytě, v české škole, v českém hotelu, v budově okresního silničního výboru. Knihovník byl volen na valné hromadě spolku a předkládal roční zprávu o činnosti knihovny. Dochovaly se zprávy z let 1926 - 1935, ostatní informace o knihovně můžeme zjistit ze starých ročníků časopisu "Stráž Moravy". Historie knihovny Národní jednoty končí v roce 1938 obsazením Mohelnice. V té době měla knihovna asi 1600 knih a měla se stěhovat do přestavěné české školy (dnes ZŠ Masarykova ul.). K tomu již nedošlo a knihy zmizely ve válečné vřavě. Po válce se vrátila zpět pouze školní knihovna, která byla s veškerým školním vybavením v bouzovské škole.

V období před druhou světovou válkou existovaly v Mohelnici i jiné knihovny : německá veřejná knihovna (založena 1924), knihovny německých spolků, české i německé školní knihovny.

Zajímavá byla existence české okresní knihovny. Tuto knihovnu založil v roce 1933 Okresní osvětový sbor. Žila z darů občanů a spolků a měla velký význam pro knihovny v okolních obcích. Půjčovala jim totiž tzv. "putovní knihovničky", knihy, které se na léto vracely. Celou okresní knihovnu obstarával učitel Vilém Cabák a měl ji umístěnou doma, ve svém bytě. Koncem roku 1937 měla knihovna 448 knih. Po válce bylo nalezeno 175 knih, které se staly součástí nově vzniklé městské knihovny.

Po skončení druhé světové války v roce 1945 se začal život ve městě obnovovat. Již v červnu se začala upravovat škola, obnovila se činnost Sokola, začaly pracovat i další organizace a spolky, například hasiči a včelaři. Odbor Národní jednoty se neobnovil. Kulturní život se rozvíjel pomalu, zpočátku to byly hlavně taneční zábavy. Ve druhé polovině roku ale už začalo promítat kino, obnovila se činnost muzea, byla založena nová obecní knihovna.

Organizace knihovny se ujala učitelka Lída Bartoňová. Získala mnoho knih darem, od obyvatel i různých spolků. Na podporu knihovny uspořádala v červnu 1945 dětský den. Mohelnické knihovně pomohlo částkou 5000 Kč i ministerstvo osvěty ze svého fondu pro obnovu válkou zničených knihoven. V letech 1945 -1946 bylo získáno 2070 knih, z toho 1190 darem. Výše zmíněná fakta jsou známa z archivních materiálů bývalého ONV Zábřeh. První písemný doklad o existenci knihovny je z prosince 1945 a je to zpráva o činnosti knihovny za listopad 1945.

Knihovna byla nejprve umístěna v tzv. Jenischovově hostinci (dnešní kulturní dům). V letech 1948-1950 se několikrát stěhovala, až se opět vrátila do prostor kulturního domu, kde zůstala do roku 1961, v letech 1961-1982 byla městská knihovna v budově radnice, v roce 1982 se přestěhovala do pro ni zrekonstruované budovy v ulici S.K. Neumanna, kde je dosud.
Budova knihovny však byla v restituci (1992) vrácena původnímu majiteli a od té doby je v pronájmu. 

Během své více než sedmdesátileté pouti zaznamenala knihovna několik významných mezníků :

- od roku 1951 měla funkci "újezdní" knihovny, to znamená, že knihovník pomáhal radou
i skutkem malým knihovnám v okolních obcích

- od roku 1961 se stala knihovnou s profesionální pracovnicí (paní Anna Hřebačková, 1961-1984)

- v roce 1963 byla městská knihovna sloučena se závodní knihovnou MEZ a stala se tak největší knihovnou ve městě

- v roce 1966 se stala střediskovou knihovnou pro 16 místních knihoven v okolních obcích : Bohuslavice, Krchleby, Křemačov, Květín, Libivá, Líšnice, Lukavice, Maletín, Mírov, Podolí, Řepová, Slavoňov, Studená Loučka, Třeština, Újezd a Vlachov.
Znamená to, že pro ně nakupuje a zpracovává knihy, eviduje, dodává je, opravuje, stará se
o prostředí knihoven, řídí práci knihovníků a podobně. Organizačně knihovna patří pod Okresní knihovnu Šumperk a to až do roku 1997. Tento systém funguje dodnes, na základě smluv mezi zřizovatelem knihovny Mohelnice a obcemi. Tzv. regionální funkce podporuje i stát.

- v roce 1970 bylo rozhodnuto o přestavbě domu v ulici S.K. Neumanna pro knihovnu.

- v roce 1975 byly v celém tehdejším severomoravském kraji zrušeny poplatky v knihovnách (mimo sankčních : upomínky, ztráta knihy atp.). Poplatky byly v okrese Šumperk znovu zavedeny 1.7.1991

- 17. září 1982 byla slavnostně otevřena nová reprezentativní knihovna na ulici S.K.Neumanna 1.

Adaptace trvala dlouhých 12 let, ale mohelnická veřejnost se dočkala velmi pěkného prostředí. Knihovna splňovala všechna kritéria soutěže Ministerstva kultury a získala v tomtéž roce titul „Vzorná lidová knihovna“. Tento titul obhájila i v roce 1989, protože v nové budově se práce dařila, půjčovní hodiny byly značně rozšířeny a knihovna byla hojně navštěvována. V letech 1984-2011 vedla knihovnu Mgr. Dagmar Protivová.

- v roce 1992 se budova vrátila v restituci bývalému majiteli a byla zatížena nájmem. Několikrát se uvažovalo o přestěhování knihovny, k její realizaci ale nedošlo. Zřizovatel knihovny, Město Mohelnice, hledá možnost umístění knihovny v obecním objektu.

- koncem roku 1994 byl zakoupen první počítač a knihovnický program Smartlib

- v roce 1995 bylo zahájeno elektronické zpracování evidence knih, mohelnická knihovna začínala s elektronickým zpracováním fondu hned po okresní knihovně v Šumperku

- v roce 1997 se knihovna organizačně vrátila do péče města a byla součástí Městského kulturního střediska v Mohelnici (v letech 1982 – 1997 byla knihovna součástí celookresního centralizovaného systému knihoven)

- v roce 1998 získala knihovna grant MK ČR, byly zakoupeny 3 PC, od listopadu 1998 byl zprovozněn internet pro veřejnost a změněn program Smartlib na KP-systém

- v roce 2000 byl 1. září zahájen zkušební automatizovaný výpůjční systém na dětském oddělení, vznikla první verze webové stránky knihovny

- v roce 2002 v září byl v mohelnické knihovně jako první v okrese slavnostně zahájen plně automatizovaný výpůjční provoz.
V témže roce mohly děti poprvé spát v knihovně při akci „Noc s Andersenem“.

- v roce 2005 oslavila knihovna 60. let existence, k výročí dostala od města šek na nákup knih v hodnotě 100 000 Kč. V témže roce byly zkráceny výpůjční hodiny na 30 hodin týdně.

- od roku 2007 poskytuje knihovna pro veřejnost internet zdarma. Získala opět pronájem přízemí budovy, kde zřídila besední sál a regionální pracoviště. Byla dovybavena novými regály a několika křesly. Připojení k internetu bylo zprovozněno také v městské pobočce Libivá, Květín a Podolí.

- v roce 2008 se podařilo získat další grant Ministerstva kultury ČR , byl pořízen nový server a 5 nových počítačů, také knihovnický program mohl být změněn na modernější verzi KPwinSQL. V novém programu proběhla v červenci první elektronická revize všech knih, které knihovna spravuje, což je celkem 53 000 svazků.

Z příspěvku zřizovatele byly v půjčovnách položeny nové koberce a v celé budově byla vyměněna svítidla (zářivky).

- v roce 2009 byla vytvořena nová webové stránka, která kromě množství informací ze života knihovny nabízí také on-line katalog knih, kde je možné hledat a rezervovat si knihy přes internet „z domova“ na adrese : www.knihovna-mohelnice.cz

V tomtéž roce také začaly opravy budovy. Majitelé nechali opravit omítky v přízemí. V roce 2010 byly vyměněny vchodové dveře a skleněné dveře v přízemí, u hlavního vchodu byly upraveny schody pro lepší vstup do budovy.

- 1. dubna 2011 se stala vedoucí knihovny paní Hana Chmelařová

- od 1. ledna 2012 je knihovna organizační složkou Města Mohelnice. Majitelé v celém objektu vyměnili okna. Zlepšeny byly také podmínky v zázemí - instalace malé kuchyňské linky. 

- V roce 2013 i přes personální oslabení proběhly tradiční kulturní akce, pořady pro děti a studenty a  také revize knihovního fondu v centrální knihovně a ve čtyřech obecních knihovnách. Pro zlepšení práce byly zakoupeny 4 ks nových PC a notebook. Počet pracovníků byl navýšen o 0,5 úvazku, v listopadu odešla paní Hana Chmelařová. Od 1. prosince 2013 se stala vedoucí Bc. Hana Haltmarová.

- Od února 2014 byl kolektiv knihovny personálně posílen o nového zaměstnance, do důchodu odešla paní Dagmar Protivová. Došlo k rozšíření poskytovaných služeb, byla zajištěna pravidelná donášková výpůjční služba do Domova pro seniory. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví byl veřejnosti zpřístupněn sklep knihovny s komentovanou prohlídkou.  V půjčovně bylo zřízeno Wifi připojení k internetu.

- V roce 2015 si knihovna připomínala 70. výročí své činnosti. Byla vytvořena propagační brožura a  záložka do knihy s informacemi o knihovně a nabízených službách. Vyšel také komiksový průvodce pro děti pod názvem – Perla mezi Jeseníky a Hanou – Mohelnice. Realizaci podpořilo Město Mohelnice. Přednáška paní Dagmar Protivové, o historii mohelnické knihovny, proběhla při Dnech evropského kulturního dědictví a byla také součástí programu Setkání knihovnic, knihovníků a přátel knihovny, pořádaném na konci měsíce září k výročí knihovny. Nově bylo nainstalováno internetové pracoviště pro celkem 4 počítače, do dětského oddělení byly pořízeny nové sedačky, barevné kostky.

- Přesto, že v předešlém roce probíhala četná jednání o umístění knihovny v prvním patře nové přístavby městského úřadu, bylo v průběhu roku 2016 od tohoto záměru upuštěno. Potřebná bezbariérovost a  větší prostor pro služby zůstávají nadále prioritním požadavkem vůči zřizovateli a  uživatelům. Díky úspěšnosti v grantových žádostech byl instalován nový knihovnický program a  webový katalog. V Týdnu knihoven bylo spuštěno půjčování e-knih (nový formát knihy). Velmi úspěšná byla výstava kopie Ďáblovy bible. Započala spolupráce s Klubem maminek při DDM. Pro  zkvalitnění záznamů z akcí byl zakoupen nový digitální fotoaparát, dále dataprojektor a tři komplety počítačů. Interiér půjčovny byl doplněn o vertikální žaluzie na dětském i dospělém oddělení.

- Od prvních dnů roku 2017 mohli čtenáři využívat novou službu – půjčování audioknih. Nabídka titulů se v průběhu roku plynule rozšiřovala. Knihovna pořádala tradičně Noc s Andersenem, Podej ruku knize (opět pořádáno v prostorách knihovny) a Týden knihoven. Rozšířila se spolupráce s DDM (deskové hry). V květnu se knihovna připojila ke sportovně charitativní akci „Dobroděj na kole“. Ta  měla za úkol, projektem „Slyším, tedy čtu“, přiblížit svět zrakově handicapovaných spoluobčanů. V červnu bylo uspořádáno v prostorách knihovny zasedání RV SKIP 10. Ve spolupráci s MAS Mohelnicko proběhl, na podporu čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, seminář „Knihovny se  představují dětem, žákům a rodičům v území ORP Mohelnice“. Na toto setkání navázala kampaň „Vyhledáváme nové čtenáře“.

- V první polovině roku 2018 proběhlo několik jednání s vedením města a architektem o nové přístavbě radnice, kde by byla knihovna umístěna. Novostavba by také v přízemí poskytovala prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí dalších subjektů. Studie novostavby knihovny je velmi zdařilá a proto doufáme, že během krátké doby dojde i k úspěšné realizaci a knihovna získá nové větší a  především bezbariérové prostory. O prázdninách proběhla revize knihovního fondu. V celém dětském oddělení a u obslužného pultu se měnilo linoleum. V dětském oddělení, v části pro besedy, se položil nový koberec, rovněž za obslužný pult a vstup před půjčovnou. Do půjčovny dospělého oddělení byly pořízeny na knihy nové doplňkové regály menších rozměrů. Od května do prázdnin a  v prvním pololetí školního roku 2018-19 měl DDM Magnet Mohelnice zapůjčeny pro svou činnost prostory přednáškového sálu. Společně s MAS Mohelnicko vznikla na podzim „Čtenářská výzva“, projekt celoroční soutěže pro rok 2019.

 - V roce 2019 knihovna uspořádala velký počet jarních a podzimních besed pro veřejnost, tradičně proběhly pravidelné akce, stejně tak pokračuje spolupráce s DDM a Domem pro seniory. Pro Senior klub Rychnov nad Kněžnou byla zajištěna procházka městem s výkladem o historii Mohelnice. Díky úspěšnosti v grantových žádostech a následné realizaci pracuje od podzimu knihovna v Libivé, na  Mírově a v Třeštině v automatizovaném provozu. Postupná automatizace střediska přinese zlepšení výpůjčních služeb, komunikaci se čtenářem a sběr dat. Na podzim se uskutečnil výjezdní aktiv knihovníků - kolegů ze  Zábřežska a Šumperska do knihoven střediska Mohelnice a Loštice. „Čtenářská výzva“ měla kladný ohlas, zapojilo se více jak čtyřicet účastníků. V následujícím roce to  bude již 75 let, co se knihovna podílí na kulturním životě města Mohelnice. 

 souvislosti s pandemií koronaviru, a s ní souvisejících vládních opatření a omezení, byla činnost knihovny v roce 2020 výrazně poznamenána. Bezkontaktní půjčování či úplné uzávěrky provozu se střídaly s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Přesto se podařilo zajistit asi 50% z běžně pořádaných kulturních akcí. Počet registrovaných čtenářů mírně klesl, ale zvýšil se počet výpůjček e-dokumentů a on-line návštěvníků. Služby pro knihovny ve středisku byly plně zajištěny, aktiv knihovníků proběhl on-line. Díky dotaci MK VISK3 byl zahájen AKS na pobočce v Újezdě. Pandemie Covid19 si vyžádala nutné náklady, na obslužný pult bylo instalováno ochranné plexisklo a byl zakoupen bezkontaktní dávkovač dezinfekce. V dubnu proběhla výmalba schodiště a části půjčovny u pultu. Pokračovala také spolupráce s architektem na řešení interiéru nové budovy knihovny.

Epidemiologická situace se v roce 2021 nezlepšovala, častá omezení otevírací doby měla nepříznivý vliv na celkové výsledky činnosti. Vlivem pandemie opět klesl počet registrovaných čtenářů i výpůjček. Počet akcí ale mírně vzrostl. Nově, ve spolupráci s MAS Mohelnicko, byla vyhlášena literární soutěž „Mohelnická čtenářská šifra“. Plánované práce pro knihovny ve středisku proběhly v plném rozsahu. Žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3 na AKS podaly obce Líšnice a Maletín. Knihovna na Studené Loučce byla z důvodu rekonstrukce objektu uzavřena, fond byl  převezen do Mohelnice. Knihovnice pobočky v Újezdě absolvovala e-learningový kurz pro knihovníky. K vylepšení interiéru přispěla oprava zářivek, oprava položení koberce v dětském oddělení a také úklid půdních prostor. Od září do listopadu probíhala rekonstrukce střešní krytiny, včetně drobné opravy krovu. Nová stanice PC nahradila celkem tři zastaralé počítače pro veřejnost. Tiskárna s wifi připojením k uživatelskému PC vyřešila časté komplikace s poskytováním služeb tisku. V tomto roce také započaly první stavební práce spojené s výstavbou nové knihovny.

V roce 2022, po dvou letech, kdy činnost knihoven omezovala vládní opatření (epidemie Covid19), knihovna fungovala v plném rozsahu. Výsledky činnosti se začaly vracet k původním hodnotám, výpůjčky všech druhů dokumentů prudce vzrostly. Také počet registrovaných čtenářů, hlavně dětí, se výrazně zvýšil. Na akcích pro veřejnost jsme během roku spolupracovali s MAS Mohelnicko, Sokolem Mohelnice a DDM Magnet. Další tradičně pořádané literární a cestopisné besedy obohatily nabídku kulturního programu ve městě. Zajištěny byly tematické besedy pro MŠ a ZŠ a informační lekce pro studenty SPŠEI. Spolehlivě fungovala také donášková služba pro klienty Domova pro seniory. MAS Mohelnice knihovně a všem jejím knihovníkům ve středisku, jako poděkování za spolupráci, uspořádala zájezd do knihoven v Krchlebech, Maletíně a Moravské Třebové. Na konci roku pak v rámci realizovaného projektu MAP Mohelnicko II všem knihovnám mikroregionu věnovala velké množství deskových her. Tyto rozšíří portfolio nabízených služeb. Ve středisku proběhlo několik změn. Knihovna ve Studené Loučce zůstala celý rok z důvodu rekonstrukce objektu uzavřena. Rekonstrukcí prošla také knihovna v Újezdě, ta byla poté kompletně nově vybavena. Výrazné omezení provozu ovlivnilo knihovnu v Křemačově (stavební práce v objektu). Pro knihovnu v Libivé se podařilo zajistit výrobu nových regálů, výmalbu a drobnými doplňky celkové oživení interiéru. Na automatizovaný knihovnický systém přešly knihovny v Líšnici a Maletíně. Středisko tak má již šest automatizovaných knihoven. O grant na pořízení AKS si požádala knihovna v Krchlebech. Pro rozšíření dětského fondu a přehlednější uložení knih byly do dětského oddělení přidány dva větší regály. Oddělení bylo také doplněno dvěma malými nákupními vozíčky pro nejmenší čtenáře. Firma Salamon provedla úklid půdních prostor po rekonstrukci střechy z předešlého roku. Stavba nové knihovny se vlivem mnoha nepříznivých okolností zastavila. Město hledá nové cesty k uskutečnění svých záměrů a nového zhotovitele stavby.

 

Aktualizace 29.1.2023  text : Bc. Hana Haltmarová


Jste zde: Městská knihovna Mohelnice  >  Historie knihovny

 

Otvírací doba:

Pondělí  9 - 18
Úterý 13 - 18
Středa 9 - 18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 9 - 18
Sobota 9 - 12
Neděle  Zavřeno

 

 

 

 

 

TOPlist


Dnešní svátek:

 

© Městská knihovna Mohelnice  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Přihlásit se