Městská knihovna Mohelnice 

S. K. Neumanna 1  |  tel.: 583 431 166  |  knihovna@knihovna-mohelnice.cz
Ukázat na mapě Mohelnice

Objednávky knih : pujcovna@knihovna-mohelnice.cz

Ve všech směrech úspěšný rok 2020

Vám přeje

kolektiv městské knihovny.

 

Jste zde: úvod > o knihovně > historie knihovny

Historie knihovny

Městská knihovna byla založena v září roku 1945, její historie je však mnohem delší.

Na počátku 20. století žilo v Mohelnici převážně německé obyvatelstvo, Češi tvořili národnostní menšinu (176 Čechů, 4014 Němců). V roce 1901 byl v Mohelnici založen odbor Národní jednoty, který sdružoval české obyvatelstvo a měl knihovnu pro své členy již v roce 1904. Po roce 1918 byl mezi zákony, přijatými v nové republice, i 1. knihovnický zákon. Zákon ukládal obcím povinnost zřídit knihovnu a stanovil i její finanční zabezpečení.

Obce s národnostními menšinami - a to se týkalo i české menšiny v Mohelnici - musely zřídit menšinové knihovny. Zákon umožňoval využít spolkové knihovny a tak se knihovna Národní jednoty stala veřejnou knihovnou pro české obyvatelstvo v Mohelnici.

Spolková knihovna Národní jednoty byla postupně umístěna v soukromém bytě, v české škole, v českém hotelu, v budově okresního silničního výboru. Knihovník byl volen na valné hromadě spolku a předkládal roční zprávu o činnosti knihovny. Dochovaly se zprávy z let 1926 - 1935, ostatní informace o knihovně můžeme zjistit ze starých ročníků časopisu "Stráž Moravy". Historie knihovny Národní jednoty končí v roce 1938 obsazením Mohelnice. V té době měla knihovna asi 1600 knih a měla se stěhovat do přestavěné české školy (dnes ZŠ Masarykova ul.). K tomu již nedošlo a knihy zmizely ve válečné vřavě. Po válce se vrátila zpět pouze školní knihovna, která byla s veškerým školním vybavením v bouzovské škole.

V období před druhou světovou válkou existovaly v Mohelnici i jiné knihovny : německá veřejná knihovna (založena 1924), knihovny německých spolků, české i německé školní knihovny.

Zajímavá byla existence české okresní knihovny. Tuto knihovnu založil v roce 1933 Okresní osvětový sbor. Žila z darů občanů a spolků a měla velký význam pro knihovny v okolních obcích. Půjčovala jim totiž tzv. "putovní knihovničky", knihy, které se na léto vracely. Celou okresní knihovnu obstarával učitel Vilém Cabák a měl ji umístěnou doma, ve svém bytě. Koncem roku 1937 měla knihovna 448 knih. Po válce bylo nalezeno 175 knih, které se staly součástí nově vzniklé městské knihovny.

Po skončení druhé světové války v roce 1945 se začal život ve městě obnovovat. Již v červnu se začala upravovat škola, obnovila se činnost Sokola, začaly pracovat i další organizace a spolky, například hasiči a včelaři. Odbor Národní jednoty se neobnovil. Kulturní život se rozvíjel pomalu, zpočátku to byly hlavně taneční zábavy. Ve druhé polovině roku ale už začalo promítat kino, obnovila se činnost muzea, byla založena nová obecní knihovna.

Organizace knihovny se ujala učitelka Lída Bartoňová. Získala mnoho knih darem, od obyvatel i různých spolků. Na podporu knihovny uspořádala v červnu 1945 dětský den. Mohelnické knihovně pomohlo částkou 5000 Kč i ministerstvo osvěty ze svého fondu pro obnovu válkou zničených knihoven. V letech 1945 -1946 bylo získáno 2070 knih, z toho 1190 darem. Výše zmíněná fakta jsou známa z archivních materiálů bývalého ONV Zábřeh. První písemný doklad o existenci knihovny je z prosince 1945 a je to zpráva o činnosti knihovny za listopad 1945.

Knihovna byla nejprve umístěna v tzv. Jenischovově hostinci (dnešní kulturní dům). V letech 1948-1950 se několikrát stěhovala, až se opět vrátila do prostor kulturního domu, kde zůstala do roku 1961, v letech 1961-1982 byla městská knihovna v budově radnice, v roce 1982 se přestěhovala do pro ni zrekonstruované budovy v ulici S.K. Neumanna, kde je dosud.
Budova knihovny však byla v restituci (1992) vrácena původnímu majiteli a od té doby je v pronájmu. Zřizovatel knihovny, Město Mohelnice, hledá možnost umístění knihovny v obecním objektu.

Během své více než sedmdesátileté pouti zaznamenala knihovna několik významných mezníků :

- od roku 1951 měla funkci "újezdní" knihovny, to znamená, že knihovník pomáhal radou
i skutkem malým knihovnám v okolních obcích

- od roku 1961 se stala knihovnou s profesionální pracovnicí (paní Anna Hřebačková, 1961-1984)

- v roce 1963 byla městská knihovna sloučena se závodní knihovnou MEZ a stala se tak největší knihovnou ve městě

- v roce 1966 se stala střediskovou knihovnou pro 16 místních knihoven v okolních obcích : Bohuslavice, Krchleby, Křemačov, Květín, Libivá, Líšnice, Lukavice, Maletín, Mírov, Podolí, Řepová, Slavoňov, Studená Loučka, Třeština, Újezd a Vlachov.
Znamená to, že pro ně nakupuje a zpracovává knihy, eviduje, dodává je, opravuje, stará se
o prostředí knihoven, řídí práci knihovníků a podobně. Organizačně knihovna patří pod Okresní knihovnu Šumperk a to až do roku 1997. Tento systém funguje na základě smluv mezi městským kulturním střediskem a obcemi, tzv. regionální funkce podporuje i stát.

- v roce 1970 bylo rozhodnuto o přestavbě domu v ulici S.K. Neumanna pro knihovnu.

- v roce 1975 byly v celém tehdejším severomoravském kraji zrušeny poplatky v knihovnách (mimo sankčních : upomínky, ztráta knihy atp.). Poplatky byly v okrese Šumperk znovu zavedeny 1.7.1991

- 17. září 1982 byla slavnostně otevřena nová reprezentativní knihovna na ulici S.K.Neumanna 1.

Adaptace trvala dlouhých 12 let, ale mohelnická veřejnost se dočkala velmi pěkného prostředí. Knihovna splňovala všechna kritéria soutěže Ministerstva kultury a získala v tomtéž roce titul „Vzorná lidová knihovna“. Tento titul obhájila i v roce 1989, protože v nové budově se práce dařila, půjčovní hodiny byly značně rozšířeny a knihovna byla hojně navštěvována. V letech 1984-2011 vedla knihovnu Mgr. Dagmar Protivová.

- v roce 1992 se budova vrátila v restituci bývalému majiteli a byla zatížena nájmem. Několikrát se uvažovalo o přestěhování knihovny, k její realizaci ale nedošlo.

- koncem roku 1994 byl zakoupen první počítač a knihovnický program Smartlib

- v roce 1995 bylo zahájeno elektronické zpracování evidence knih, mohelnická knihovna začínala s elektronickým zpracováním fondu hned po okresní knihovně v Šumperku

- v roce 1997 se knihovna organizačně vrátila do péče města a byla součástí Městského kulturního střediska v Mohelnici (v letech 1982 – 1997 byla knihovna součástí celookresního centralizovaného systému knihoven)

- v roce 1998 získala knihovna grant MK ČR, byly zakoupeny 3 PC, od listopadu 1998 byl zprovozněn internet pro veřejnost a změněn program Smartlib na KP-systém

- v roce 2000 byl 1. září zahájen zkušební automatizovaný výpůjční systém na dětském oddělení, vznikla první verze webové stránky knihovny

- v roce 2002 v září byl v mohelnické knihovně jako první v okrese slavnostně zahájen plně automatizovaný výpůjční provoz.
V témže roce mohly děti poprvé spát v knihovně při akci „Noc s Andersenem“.

- v roce 2005 oslavila knihovna 60. let existence, k výročí dostala od města šek na nákup knih v hodnotě 100 000 Kč. V témže roce byly zkráceny výpůjční hodiny na 30 hodin týdně.

- od roku 2007 poskytuje knihovna pro veřejnost internet zdarma. Získala opět pronájem přízemí budovy, kde zřídila besední sál a regionální pracoviště. Byla dovybavena novými regály a několika křesly. Připojení k internetu bylo zprovozněno také v městské pobočce Libivá, Květín a Podolí.

- v roce 2008 se podařilo získat další grant Ministerstva kultury ČR , byl pořízen nový server a 5 nových počítačů, také knihovnický program mohl být změněn na modernější verzi KPwinSQL. V novém programu proběhla v červenci první elektronická revize všech knih, které knihovna spravuje, což je celkem 53 000 svazků.

Z příspěvku zřizovatele byly v půjčovnách položeny nové koberce a v celé budově byla vyměněna svítidla (zářivky).

- v roce 2009 byla vytvořena nová webové stránka, která kromě množství informací ze života knihovny nabízí také on-line katalog knih, kde je možné hledat a rezervovat si knihy přes internet „z domova“ na adrese : www.knihovna-mohelnice.cz

V tomtéž roce také začaly opravy budovy. Majitelé nechali opravit omítky v přízemí. V roce 2010 byly vyměněny vchodové dveře a skleněné dveře v přízemí, u hlavního vchodu byly upraveny schody pro lepší vstup do budovy.

- 1. dubna 2011 se stala vedoucí knihovny paní Hana Chmelařová

- od 1. ledna 2012 je knihovna organizační složkou Města Mohelnice. Majitelé v celém objektu vyměnili okna. Zlepšeny byly také podmínky v zázemí - instalace malé kuchyňské linky. 

- od 1. prosince 2013 se stala vedoucí paní Bc. Hana Haltmarová

Aktualizace 26.2.2018  text : Bc. Hana Haltmarová


Jste zde: Městská knihovna Mohelnice  >  Historie knihovny

TOPlist


Dnešní svátek:

 

© Městská knihovna Mohelnice  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Přihlásit se